Make your own free website on Tripod.com
Penggunaan Internet dalam Pendidik

Kuiz 1


Arahan
1. Sila jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan. 
2. Jawapan hendaklah ringkas dan padat. 
3. Anda tidak dibenarkan berbincang.

Nama Anda :

Soalan 1: Apakah yang dimaksudkan dengan ICT ?

Soalan 2: Apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan antara pembelajaran berbantukan komputer dengan pembelajaran berasaskan Internet ?

Persamaan:

Perbezaan:

Soalan 3: Nyatakan aplikasi dalam Internet yang  sesuai digunakan untuk pendidikan matematik ?
E-Mail  Homepage  IRC  Newsgroup  Telnet  FTP