Make your own free website on Tripod.com
Penggunaan Internet dalam Pendidikan

Kuiz 1

Arahan:

  1. Sila jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan.
  2. Jawapan hendaklah ringkas dan padat.
  3. Anda tidak dibenarkan berbincang.

Nama Anda

Nama Maktab

Adakah anda telah membaca semua nota yang disediakan ?Ya Tidak

Tandakan latihan yang telah anda selesaikan :Latihan 1 Latihan 2

Soalan 1 :

Apakah yang dimaksudkan dengan ICT ?

Soalan 2 :

Apakah persamaan dan perbezaan antara 'pembelajaran berbantukan komputer' dengan 'pembelajaran berasaskan Internet' ?
 
Persamaan: 

Perbezaan: 

Soalan 3 :

Apakah aplikasi Internet yang paling sesuai digunakan dalam aktiviti pengajaran pembelajaran ?

E-Mel Homepage IRC TelNet FTP Newsgroup

    Mengapa ?

Sila semak semula semua jawapan anda. Jika sudah berpuas hati, sila klik butang 'hantar'.